بررسی عوامل ناکامی تحقیقات تجربی در حسابداری مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.22034/iaas.2020.105406

چکیده

ادبیات تجربی حسابداری مدیریت[i] در ایجاد مجموعه انبوهی از دانش ناموفق بوده است. مشابه سایر زمینه های تحقیقاتی حسابداری، این ادبیات هنوز به حدی رشد نکرده که جهت تدوین و آزمون تئوری هایی که فعالیت مشاهده شده را تبیین می کند، به توصیف فعالیت بپردازد. در حالیکه نبود داده های عمومی در دسترس یکی از دلایل اصلی عدم گسترش این ادبیات می باشد، اما این مورد تنها یکی از عوامل می باشد. سایر عوامل عبارت است از: رویکرد استقرایی آن، انگیزه محققان، استفاده آن از چارچوب های غیر اقتصادی، نبود تئوری هایی که از لحاظ تجربی قابل آزمون هستند و تأکید آن بر تصمیم گیری نه کنترل. 

کلیدواژه‌ها