تاثیر ترکیب هیئت مدیره بر محافظه کاری و به هنگام بودن شناسایی و گزارش اخبار خوب و بد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران

10.22034/iaas.2013.105404

چکیده

این تحقیق به مطالعه و بررسی تاثیر ترکیب هیئت  مدیره ی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه­کاری و شناسایی به هنگام اخبار خوب و بد پرداخته است. برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل باسو استفاده شده است. همچنین جامعه آماری تحقیق به روش حذفی سیستماتیک برای دوره زمانی 1385 تا 1390 تعیین و با استفاده از رابطه کوکران 101 شرکت به عنوان نمونه آماری جهت آزمون فرضیات  تحقیق ملاک قرار گرفته است.برای آزمون فرضیه ها، رویه های تخمین و آزمون مفروضات مدل، از تحلیل پانلی استفاده شده است. تحلیل نهایی نتایج حاصل از آزمون فرضیات گویای آن است که شرکت­هایی با ترکیبی مستقل­تر، محافظه­کارتر می­باشند یعنی این شرکت­ها اخبار بد را به هنگام­تر از اخبار خوب منتشر و شناسایی می­کنند که این نتایج بدست آمده نتایج تحقیقات قبلی محققان را تایید و تقویت می­کند.

کلیدواژه‌ها