بررسی تناسب محتوای متون حسابداری مدیریت با نیازهای روز با استفاده از متن‌کاوی متون حسابداری مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا.

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا.

10.22034/iaas.2013.105403

چکیده

برخی از مطالعات پژوهشی اخیر به بررسی مهارت ها و توانایی هایی که دانشجویان حسابداری مدیریت هنگام ورود به محیط کار نیاز دارند پرداخته اند. اعتقاد بر این است که نقش حسابداری مدیریت تغییر نموده و برنامه های درسی حسابداری باید این نقش جدید را منعکس نماید. در این نوشتار نتایج بررسی 7 مورد از متون مشهور حسابداری مدیریت/حسابداری صنعتی و 20 سرفصل درسی به منظور بررسی این موضوع که آیا این نقش جدید در برنامه های درسی منعکس شده یا خیر ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها