بررسی تاثیر محافظه‌کاری حسابداری بـر مدیریت نقدینگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد مالی

2 کارشناسی ارشد حسابداری، مرکز آموزشهای بین المللی خلیج فارس

10.22034/iaas.2012.105398

چکیده

     هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین محافظه­کاری حسابداری و مدیریت نقدینگی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور داده­های مربوط به 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  برای دوره­ی زمانی 1389-1384 به روش تحلیل داده­های ترکیبی در قالب رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. نمونه­ی آماری تحقیق در دو گروه متمایزشرکت­های با انعطاف­پذیری زیاد وکم بررسی و برآورد مدل­ها در دو گروه مزبور به تفکیک انجام میشود. نتایج تحقیق حاکی ازوجود رابطه­ی منفی معناداری بین محافظه­کاری حسابداری با شاخص­های نقدینگی (شامل میزان نقد و معادل نقد و تغییرات در موجودی وجه نقد) می باشد. همچنین، تحلیل و مقایسه­ی ضرایب تعیین تعدیل شده­ی حاصل از آزمون مدل، وجود رابطه ی قوی تر بین اعمال حسابداری محافظه­کارانه و شاخص­های نقدینگی در شرکت های با انعطاف پذیری مالی زیاد را در مقایسه با شرکت­های با انعطاف پذیری مالی کم تایید می کند.

کلیدواژه‌ها