دوره تصدی حسابرس، چرخه عمر و کارایی سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه شیراز

10.22034/iaas.2012.105397

چکیده

این تحقیق به واکاوی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کارایی سرمایه­گذاری­های بلند مدت در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. به علاوه در این تحقیق اثر عوامل چرخه عمر و وجه نقد موجود در شرکت بر رابطه دوره تصدی حسابرس و کارایی سرمایه­گذاری­ بررسی می­شود. بدین منظور از رگرسیون حداقل مجذورات تجمعی و رگرسیون حداقل مجذورات تعدیل شده تجمعی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار بین دوره تصدی حسابرس و اندازه شرکت حسابرسی با کارایی سرمایه­گذاری­های بلند مدت است. بر این اساس کیفیت حسابرسی وکیفیت حسابرس دارای نقشی با اهمیت در افزایش کارایی سرمایه­گذاری های شرکت می­باشند. به علاوه رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کارایی سرمایه­گذاری­های بلند مدت تحت تاثیر چرخه عمر و وجه نقد موجود در شرکت قرار دارد و با افزایش عمر و نقدینگی شرکت این رابطه تشدید می­شود. البته یافته­ها نشان می­دهد که این نتایج تحت تاثیر تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش است.

کلیدواژه‌ها