مقایسه عملکرد شرکت ها قبل وبعد از خصوصی سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)

10.22034/iaas.2012.105368

چکیده

*استادیار گروه حسابداری و مدیر گروه مدیریت بازرگانی-گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
** دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
 
دکتر محمد رضا شورورزی*،                                   هاجر محمدی**
 

 براساس اصل 44 اقتصاد ایران از 3 بخش جدا تشکیل شده است : دولتی، تعاونی وخصوصی .بخش دولتی شامل تمام صنایع بزرگ،  معادن،  راهها،  راه آهن و... می باشد.بخش تعاونی شامل شرکت های تعاونی فعال در تولید وتوزیع می باشد. بخش خصوصی شامل شرکتهاو تولید کننده های خصوصی، صنایع ساخت و دیگرفعالیت های خدماتی وتجاری که بیش از بخش دولتی و تعاونی فعالیت می کنند.در نتیجه بخش خصوصی نقش بسیار بزرگی را بازی   می کند.این مقاله تاثیر خصوصی سازی را از طریق تجزیه وتحلیل اقتصادی و آماری  مورد بررسی قرار می دهد.( تفاوت بین عملکرد قبل از خصوصی سازی وبعد از آن)این تحقیق کارایی خصوصی سازی را از طریق ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای تولیدی خصوصی شده بین سال های 1380 تا 1387 مورد آزمون قرار می دهد. این دوره شامل دوره های قبل از خصوصی سازی وبعد از خصوصی سازی شرکتهای تحت بررسی می باشد. به منظور دستیابی به هدف تحقیق داده های مورد نیاز از صورت های مالی سالانه شرکت ها جمع آوری گردید.یافته ها نشان داد که برنامه خصوصی سازی تاثیر ترکیبی بر عملکرد شرکت های تحت بررسی دارد. برنامه خصوصی سازی همچنین تاثیر مثبتی بر عملکرد مالی شرکت مانند جریان نقد عملیاتی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و تاثیر منفی بر نرخ بازده سرمایه گذاری دارد.

کلیدواژه‌ها