تاثیر متغیر‌های حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی صنعت خودرو و قطعات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

2 استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد MBA دانشگاه علوم و فنون مازندران

10.22034/iaas.2012.105365

چکیده

این پژوهش در پی آن است که به این پرسش پاسخ دهد که آیا رابطه­ای میان برخی از المان­های حاکمیت شرکتی با ساختار سرمایه شرکت­های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران که در صنعت خودرو و قطعات مشغول به فعالیت هستند وجود دارد یا خیر. به این منظور 30 شرکت فعال در این حوزه در بازه زمانی سال­های 1384 تا 1389 مورد مطالعه قرار گرفتند. متغیرهای مستقل این پژوهش عبارتند از تمرکز حاکمیت، استقلال هیات مدیره، نسبت حضور سرمایه­گذاران نهادی، دوگانگی نقش رئیس هیات مدیره و وجود حسابرس داخلی و متغیر وابسته در این پژوهش ساختار سرمایه است که از تقسیم بدهی بلند مدت بر سرمایه شرکت بدست می­آید. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این موضوع است که میان تمرکز حاکمیت و  نسبت حضور سرمایه­گذاران نهادی و دوگانگی نقش رئیس هیات مدیره با ساختار سرمایه شرکت­ها رابطه معکوس وجود دارد. همچنین میان وجود حسابرس داخلی با ساختار سرمایه رابطه مثبت وجود دارد. در ضمن نتایج حاصل از این پژوهش رابطه معناداری را میان متغیر استقلال هیات مدیره با ساختار سرمایه نشان نداد.

کلیدواژه‌ها