مبانی نظری اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و روش‌های اندازه گیری آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد (کارشناس ارشد مدیریت مالی از دانشگاه اصفهان)

2 کارشناس ارشد سازمان آبفا استان اصفهان (کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه مبارکه)

3 کارشناس ارشد سازمان امور مالیاتی کشور (کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه مازندران)

10.22034/iaas.2014.103580

چکیده

سرمایه گذاران برای انتخاب بهترین پرتفوی سرمایه گذاری نیازمند وجود اطلاعات دقیق هستند. گاهی این اطلاعات در بین سرمایه گذاران، به گونه‌ای نامتقارن توزیع می گردد. به گونه ای که خریدار یا فروشنده معامله، فاقد اطلاعات یکسانی نسبت به انجام معامله دارند. این موضوع، منجر به پدیده عدم تقارن اطلاعاتی می گردد. عدم تقارن اطلاعاتی باعث متفاوت شدن قیمت‌های پیشنهادی  خرید و فروش توسط سرمایه گذاران می‌شود. این قیمت‌های پیشنهادی سهام، در واقع تقریبی از هزینه رخداد یک معامله است و سرمایه گذاران این هزینه را برای انجام یک معامله فوری [1]پرداخت می‌نمایند. به لحاظ اهمیت این موضوع، در این بخش، ابتدا مفهوم اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پرداخته می شود؛ سپس در ادامه روش‌های اندازه گیری این معیار ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها