رویه های حسابداری دارایی های نامشهود و چالش های پیش رو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حسابداری – دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22034/iaas.2014.103579

چکیده

در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش، فعالیت های ارزش آفرین سازمانها فقط متکی بر دارایی های مشهود آنها نیست؛ بلکه توانمندی سازمانها در بکار گیری دارایی های نامشهود، قدرت اصلی ارزش آفرینی آنها را شکل می دهد]4 [. سرمایه گذاری­ در دارایی­های نامشهود در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین عوامل ارزش آفرینی برای بسیاری از بنگاه­های اقتصادی می باشد. به هر حال با استفاده از استاندارهای جاری حسابداری به ندرت این سرمایه گذاری ها به عنوان دارایی شناخته می شوند. در این مقاله با استفاده از یک رویکرد انتقادی، به بررسی ادبیات موضوعی دارایی های نامشهود و برخی از چالش های پیش روی رویه های حسابداری این دارایی­ها پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که افشای اختیاری اطلاعات دارایی­های نامشهود به عنوان راهکاری به منظور برطرف کردن مشکلات شناسایی این دارایی­های در صورت­های مالی معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها