کاربرد تئوریهای افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 دانشجوی دکتری حسابداری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

10.22034/iaas.2014.103576

چکیده

طی دهه های اخیر روند فزاینده پیشرفت صنعتی از یک سو و محدودیت منابع طبیعی و زیست محیطی از سوی دیگر توجه جامعه بشری را به مساله حفظ محیط زیست جلب نموده،  همچنین تقاضای روز افزون ذینفعان از شرکت ها برای پذیرش مسئولیت های اجتماعی، شرکت ها را به درگیر شدن در مسئولیت های زیست محیطی و اجتماعی تشویق می کند. در اثر جهانی شدن، شرکت ها در کشورهای در حال توسعه مایل به حرکت به سوی بازارهای جهانی بوده، از اینرو به منظور مقبولیت در بازارهای جهانی، باید نشان دهند که در حال ایفای مسئولیت‌های زیست محیطی و اجتماعی شان هستند. از اینرو در مقاله حاضر تئوری هایی که انگیزه شرکتها را برای افشای اطلاعات  زیست محیطی و اجتماعی  شرکتها توضیح می دهند شامل تئوری اقتصاد سیاسی، تئوری ذینفعان، تئوری مشروعیت و تئوری سازمانی معرفی و تحقیقات انجام شده در زمینه  تئوری‌های مذکور ارایه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها