گزارشگری مالی تحت وب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شاهد تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

10.22034/iaas.2014.103575

چکیده

امروزه، در اکثر کشورها به منظور کاهش اثرات منفی عدم تقـارن اطلاعاتی بین مدیریت و مالکان، کاهش هزینه‌های نمایندگی، کاهش هزینه‌‌های سرمایه و افزایش ارزش شرکت به سازوکارهایی از قبیل گزارشگری مالی تحت وب روی آورده‌اند. مزایای این رویکرد گزارشگری ازقبیل دسترسی بهتر به اطلاعات، هزینه‌ی ­کمتر، امکان گزارشگری مستمر و ارائه اطلاعات پویا موجب گسترش استفاده از این ابزار در جهت گزارشگری مالی گردید. همچنین عوامل محیطی حاکم بر شرکتها تاثیر با اهمیتی بر میزان پذیرش گزارشگری مالی تحت وب در سطح جهان دارد. در این گزارشگری شرکتها علاوه بر عملکرد مالی، توجه قابل ملاحظه‌ای به افشای سایر جنبه‌های عملکرد خود از قبیل عملکرد محیطی، عملکرد اجتماعی و رویه‌های نظارتی دارند. افشای اطلاعات غیر مالی می­تواند موجب ازبین رفتن شکاف بین اطلاعات مالی ارائه شده در مدل سنتی و نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان گردد.
یکی از مهمترین ابزارهایی که برای انتقال اطلاعات در گزارشگری تحت وب استفاده می­شود زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر می­باشد. مـاهیت زبان گـزارشگری­مالی­توسعه‌پذیر به گونه‌ای است که اطلاعات ارائه‌شده با این زبان، اطلاعاتی خود توضیح هستند.
از آثار گزارشگری مالی تحت وب کمرنگ شدن حدود و مرزهای اطلاعات و نگرانی در خصوص صحت اطلاعات ارائه شده در اینترنت می­باشد؛ به منظور ایجاد قابلیت مقایسه، قابلیت اتکا و رفع نیازهای اطلاعاتی عموم استفاده‌کنندگان، استانداردگذاری برای گزارشگری مالی تحت وب امری ضروری به نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها