بررسی تأثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر تصمیم‌گیری مدیران (مطالعه موردی: بانک‌های تجاری کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه کردستان

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه کردستان

10.22034/iaas.2014.103464

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سیستم اطلاعات حسابداری (AIS)[1] بر تصمیم گیری مدیران بانک­های تجاری شهر کرمانشاه می­باشد. جامعه مورد مطالعه بانک های تجاری ایران شامل بانک ملّی، سپه و پست بانک  بوده و نمونه شامل تعداد 83 نفر از مدیران بانک های سطح شهر کرمانشاه می باشد.اطلاعات مورد نیاز به شکل میدانی و از طریق پرسشنامه گردآوری و به وسیله نرم افزار19  SPSSمورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج حاکی از این است که مدیران بانک های تجاری کرمانشاه از اطلاعات سیستم حسابداری استفاده می کنند، اطلاعات این سیستم بر بهبود تصمیم گیری مدیران تأثیر گذار بوده و نیز سیستم موجود اطلاعات مورد نظر مدیران را فراهم می نماید. نتایج همچنین بیانگر عدم وجود رابطه معنا داری بین سطح استفاده مدیران از اطلاعات سیستم حسابداری و سطح تحصیلات/رشته تحصیلی/ نوع دانشگاه محل تحصیل می­باشد.

کلیدواژه‌ها