اثرگذاری عوامل رفتاری و انعکاس سوگیری‌ دیرپذیری در رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران

10.22034/iaas.2015.103459

چکیده

دیر زمانی مفاهیم مالی کلاسیک و فرض انسان عقلائی زیربنای علم مالی و تئوری‌های آن قرار داشت. مالی کلاسیک در بستری ایده‌آل، به توصیف قواعدی می‌پرداخت که سرمایه‌گذاران در یک بازار عقلائی می‌بایست بدان‌گونه رفتار کنند. فرض عقلائی بودن سرمایه‌گذاران به عنوان مدل ساده‌ای از رفتار انسان، از پایه‌های اصلی مالی کلاسیک محسوب شده و تقریباً تمامی نظریه‌های آن متاثر از این فرض بوده است. اما در سالیان اخیر، ظهور پدیده‌هائی همچون حباب قیمتی در بازار سهام، واکنش بیش یا کمتر از اندازه سرمایه‌گذاران به اطلاعات جدید و بسیاری موارد دیگر که در تقابل با نظریه بازار کارای سرمایه قرار دارد، باعث تشکیک در مفروض اصلی مالی کلاسیک، انسان عقلائی، و ایجاد پارادایم جدیدی تحت عنوان مالی رفتاری گردیده است. مدل‌های رفتاری، تأثیر سوگیری‌های رفتاری سرمایه‌گذاران در واکنش به واقعیات را بررسی کرده و بیان می‌کنند که در شرایط مختلف عکس‌العمل سرمایه‌گذاران نسبت به اطلاعات می‌تواند متفاوت باشد. مقاله حاضر به مرور تحقیقات انجام شده در زمینه یکی از عوامل رفتاری موثر بر راهبرد معاملاتی سرمایه‌گذاران می‌پردازد و هدف آن ایجاد بینشی در خصوص تداوم یا برگشت روند در قیمت سهام است.

کلیدواژه‌ها