بررسی سیستم‌های حسابداری قیمت تمام‌شده در شرکت‌های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس ، دانشکده مدیریت وحسابداری ، دانشگاه ارشاد دماوند

2 دانشیار ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران

10.22034/iaas.2016.103445

چکیده

سازمان هاوشرکت های امروزی با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی روبرو هستند . این فشارها باعث شده است که مدیران ارشد شرکت ها برای گسترش سطح خدمات خود به فکر تغییر رویکردهای نظام های برنامه و بودجه وبهره گیری از گزارشگری مالی افتاده تااز این طریق بتوانند علاوه برکاهش فشار بر روی شرکت ها موجبات توسعه فعالیتهای خود را فراهم آورند.یکی از  چالشهای مهم مدیران در غلبه براین مشکل تعیین بهای تمام شده واقعی و درست کالا و خدمات است. این مشکل به خصوص در شرکت های دولتی بیشتر مشهود است، این مطالعه با هدف بررسی سیستم­های حسابداری قیمت تمام­شده در شرکت­هایدولتی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.ازاین­رو، شناسایی موانع اجرای سیستم­های حسابداری صنعتی(قیمت تمام­شده) شرکت‌های دولتی جهت  تعیین قیمت تمام­شده کالاها وخدمات ضروری است.از مدیران مالی وحسابداری شرکت­های دولتی به عنوان جامعه آماری،نمونه­ای تصادفی شامل 300 نفرانتخاب شدند.به منظورجمع­آوری اطلاعات ازابزارهای مصاحبه وپرسشنامه استفاده شد.داده های جمع آوری شده یا استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.از جداول توزیع فراوانی و درصد ها برای توصیف داده ها و از آزمون کای مربع برای تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها نشان دادکه بر حسب نظر اکثریت مدیران و کارشناسان ارشد  شرکت های دولتی مستقر در تهران،سیستم مطلوب حسابداری قیمت تمام­شده بااجرای قوانین ومقررات بودجه­ای هماهنگی نداشته،ازاصول واستانداردهای حسابداری تبعیت نمی­کند،هم چنین سیستم حسابداری ذیحسابی باسیستم حسابداری قیمت تمام­شده کالاهاوخدمات هماهنگی نداشته وحسابداری قیمت تمام­شده کالاهاوخدمات دولتی منجربه تعیین بهای تمام شده واقعی نمی­گردد.قیمت تمام شده درشرکت­های مورد بررسی ازسیستم حسابداری صنعتی وعملیاتی تبعیت نمی­نمایندوسبب شکاف بین قیمت­های واقعی وقیمت­های معین شده توسط نهادهای دولتی می­گردد.

کلیدواژه‌ها