کلیدواژه‌ها = ارزش های اسلامی
حسابداری مدیریت اسلامی

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 32-39

سید فرهاد گوران حیدری؛ محمود همت فر