کلیدواژه‌ها = متغیرهای بنیادی حسابداری
پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش انقباضی LASSO

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 40-53

سیدرضا سیدنژاد فهیم؛ نرگس سهرابی؛ هادی موقری