کلیدواژه‌ها = سودآوری
تاثیر سرمایه در گردش بر سودآوری در کسب و کار

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 93-104

هادی عرشیان نژاد؛ زهرا پورزمانی؛ آزیتا جهانشاد