نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ابزار کمکی تصمیم گیری تعیین موثرترین عامل (از بین عوامل اعتماد به توانایی، سودمند دانستن ابزار کمکی، برآورد اندازه ی شرکت، فشار حرفه) بر میزان استفاده ازابزار کمکی تصمیم گیری در ارزیابی ریسک تقلب مدیریت [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 102-115]
 • ابزارهای مدیریت سود مروری جامع بر مدیریت سود (بخش دوم) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 4-19]
 • اخبار بد تاثیر ترکیب هیئت مدیره بر محافظه کاری و به هنگام بودن شناسایی و گزارش اخبار خوب و بد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 28-41]
 • اخبار خوب تاثیر ترکیب هیئت مدیره بر محافظه کاری و به هنگام بودن شناسایی و گزارش اخبار خوب و بد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 28-41]
 • ارتقای شغلی زنان محرک ها و بازدارنده های پیشرفت زنان حسابدار [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 54-69]
 • ارزش شرکت مروری بر نظریه‌های ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 34-47]
 • ارزیابی عملکرد عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری: از تئوری تا عمل [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 74-91]
 • استانداردگذاری حسابداری عدالت در تدوین استانداردهای حسابداری [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 20-33]
 • استانداردهای حسابداری رابطه بین ویژگی های شرکت و میزان رعایت استانداردهای حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 64-79]
 • اشخاص مروری بر تحقیقات رفتاری حسابداری با تاکید بر حوزه‌ی اشخاص [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 70-85]
 • اظهارنظر فروشی عوامل تعیین کننده تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 100-115]
 • اظهارنظر مشروط عوامل تعیین کننده تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 100-115]
 • اقلام تعهدی اختیاری مروری جامع بر مدیریت سود (بخش اول) [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 4-19]
 • اقلام تعهدی حسابداری نقش اقلام تعهدی حسابداری در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 32-47]
 • الگوهای مدیریت سود مروری جامع بر مدیریت سود (بخش دوم) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 4-19]
 • الگوی لاجیت ارائه ی مدلی برای تعیین احتمال وجود بحران مالی در شرکت [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 20-31]
 • اندازه شرکت رابطه بین ویژگی های شرکت و میزان رعایت استانداردهای حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 64-79]
 • انگیزه‌های مدیریت سود مروری جامع بر مدیریت سود (بخش اول) [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 4-19]
 • اینترنت بررسی عوامل اثرگذار بر گرایش کارآفرینان به جوامع الکترونیکی [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 48-63]

ب

 • بازده سهام بررسی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 42-57]
 • بحران مالی ارائه ی مدلی برای تعیین احتمال وجود بحران مالی در شرکت [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 20-31]
 • بورس اوراق بهادار تهران نقش اقلام تعهدی حسابداری در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 32-47]
 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، معاملات و نقدشوندگی سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 84-99]
 • بورس اوراق بهادار تهران عوامل تعیین کننده تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 100-115]

پ

 • پایداری بررسی روش‌های استفاده از اختیارات مدیران و تأثیر کیفیت سود در گزارشگری سودآوری آتی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 20-39]
 • پژوهش عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری: از تئوری تا عمل [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 74-91]

ت

 • تئوری توازن ثابت مروری بر نظریه‌های ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 34-47]
 • تئوری حسابداری رویکردهای جدید تحقیقات حسابداری و تحول تئوری حسابداری [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 92-105]
 • تئوری دستوری حسابداری ارمغان تئوری‌های دستوری حسابداری [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 4-19]
 • تئوری زمان‌بندی بازار مروری بر نظریه‌های ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 34-47]
 • تئوری سلسله مراتبی مروری بر نظریه‌های ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 34-47]
 • تئوری نمایندگی کیفیت اطلاعات حسابداری و مخارج سرمایه‌ای شرکت‌ها: دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 86-100]
 • تئوری‌های گروه گروه‌های تجاری: واقعیت اقتصادی ناشناخته [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 70-83]
 • تئوری هزینه‌های نمایندگی مروری بر نظریه‌های ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 34-47]
 • تحقیقات اثباتی رویکردهای جدید تحقیقات حسابداری و تحول تئوری حسابداری [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 92-105]
 • تحقیقات انتقادی رویکردهای جدید تحقیقات حسابداری و تحول تئوری حسابداری [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 92-105]
 • تحقیقات تجربی حسابداری مدیریت بررسی عوامل ناکامی تحقیقات تجربی در حسابداری مدیریت [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 58-69]
 • تحقیقات تفسیری رویکردهای جدید تحقیقات حسابداری و تحول تئوری حسابداری [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 92-105]
 • تحقیقات رفتاری در حسابداری مروری بر تحقیقات رفتاری حسابداری با تاکید بر حوزه‌ی اشخاص [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 70-85]
 • تحلیل شبکه‌های اجتماعی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و تحلیل شبکه‌های اجتماعی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 48-59]
 • ترکیب هیئت مدیره تاثیر ترکیب هیئت مدیره بر محافظه کاری و به هنگام بودن شناسایی و گزارش اخبار خوب و بد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 28-41]
 • تعادل بین کار و خانواده محرک ها و بازدارنده های پیشرفت زنان حسابدار [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 54-69]
 • تغییر حسابرس عوامل تعیین کننده تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 100-115]
 • تقلب مدیریت تعیین موثرترین عامل (از بین عوامل اعتماد به توانایی، سودمند دانستن ابزار کمکی، برآورد اندازه ی شرکت، فشار حرفه) بر میزان استفاده ازابزار کمکی تصمیم گیری در ارزیابی ریسک تقلب مدیریت [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 102-115]

ج

 • جریان‌های نقدی عملیاتی بررسی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 42-57]
 • جریان‌های نقدی عملیاتی نقش اقلام تعهدی حسابداری در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 32-47]
 • جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی بررسی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 42-57]
 • جوامع الکترونیکی بررسی عوامل اثرگذار بر گرایش کارآفرینان به جوامع الکترونیکی [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 48-63]
 • جوامع مجازی بررسی عوامل اثرگذار بر گرایش کارآفرینان به جوامع الکترونیکی [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 48-63]

ح

 • حاکمیت شرکتی کیفیت اطلاعات حسابداری و مخارج سرمایه‌ای شرکت‌ها: دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 86-100]
 • حاکمیت شرکتی ارائه مدلی تجربی برای پیاده‌سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 80-101]
 • حسابداری مدیریت بررسی عوامل ناکامی تحقیقات تجربی در حسابداری مدیریت [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 58-69]
 • حسابداری مدیریت استراتژی بررسی پتانسیل‌های حسابداری مشتری [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 40-53]
 • حسابداری‌مشتری بررسی پتانسیل‌های حسابداری مشتری [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 40-53]
 • حسابداری ناب کاربرد هزینه یابی هدف و جریان ارزش در حسابداری ناب [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 60-73]
 • حسابرسی داخلی ارائه مدلی تجربی برای پیاده‌سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 80-101]

خ

 • خانه تکانی مروری جامع بر مدیریت سود (بخش دوم) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 4-19]
 • خصوصیات گروه‌ گروه‌های تجاری: واقعیت اقتصادی ناشناخته [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 70-83]
 • خصوصی سازی خصوصی سازی و آثار آن بر بازارهای مالی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 4-19]

ر

س

 • ساختار سرمایه مروری بر نظریه‌های ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 34-47]
 • سرفصل بررسی تناسب محتوای متون حسابداری مدیریت با نیازهای روز با استفاده از متن‌کاوی متون حسابداری مدیریت [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 20-27]
 • سطوح شغلی محرک ها و بازدارنده های پیشرفت زنان حسابدار [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 54-69]
 • سودآوری رابطه بین ویژگی های شرکت و میزان رعایت استانداردهای حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 64-79]
 • سودآوری آتی بررسی روش‌های استفاده از اختیارات مدیران و تأثیر کیفیت سود در گزارشگری سودآوری آتی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 20-39]
 • سودآوری‌مشتری بررسی پتانسیل‌های حسابداری مشتری [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 40-53]
 • سودمندی ابزار کمکی تعیین موثرترین عامل (از بین عوامل اعتماد به توانایی، سودمند دانستن ابزار کمکی، برآورد اندازه ی شرکت، فشار حرفه) بر میزان استفاده ازابزار کمکی تصمیم گیری در ارزیابی ریسک تقلب مدیریت [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 102-115]
 • سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و تحلیل شبکه‌های اجتماعی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 48-59]

ش

ص

 • صندوق سرمایه گذاری عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری: از تئوری تا عمل [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 74-91]

ع

 • عدالت عدالت در تدوین استانداردهای حسابداری [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 20-33]
 • عدم تقارن اطلاعاتی خصوصی سازی و آثار آن بر بازارهای مالی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 4-19]
 • عدم تقارن اطلاعاتی بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، معاملات و نقدشوندگی سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 84-99]
 • عمر شرکت رابطه بین ویژگی های شرکت و میزان رعایت استانداردهای حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 64-79]

ف

 • فشار حرفه تعیین موثرترین عامل (از بین عوامل اعتماد به توانایی، سودمند دانستن ابزار کمکی، برآورد اندازه ی شرکت، فشار حرفه) بر میزان استفاده ازابزار کمکی تصمیم گیری در ارزیابی ریسک تقلب مدیریت [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 102-115]

ق

 • قابلیت پیش‌بینی بررسی روش‌های استفاده از اختیارات مدیران و تأثیر کیفیت سود در گزارشگری سودآوری آتی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 20-39]

ک

 • کارآفرینان بررسی عوامل اثرگذار بر گرایش کارآفرینان به جوامع الکترونیکی [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 48-63]
 • کنترل داخلی ارائه مدلی تجربی برای پیاده‌سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 80-101]
 • کیفیت اقلام تعهدی بررسی روش‌های استفاده از اختیارات مدیران و تأثیر کیفیت سود در گزارشگری سودآوری آتی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 20-39]
 • کیفیت حسابداری کیفیت اطلاعات حسابداری و مخارج سرمایه‌ای شرکت‌ها: دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 86-100]

گ

 • گروه تجاری گروه‌های تجاری: واقعیت اقتصادی ناشناخته [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 70-83]

م

 • متون حسابداری مدیریت بررسی تناسب محتوای متون حسابداری مدیریت با نیازهای روز با استفاده از متن‌کاوی متون حسابداری مدیریت [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 20-27]
 • محافظه کاری تاثیر ترکیب هیئت مدیره بر محافظه کاری و به هنگام بودن شناسایی و گزارش اخبار خوب و بد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 28-41]
 • مخارج سرمایه‌ای کیفیت اطلاعات حسابداری و مخارج سرمایه‌ای شرکت‌ها: دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 86-100]
 • مدت حضور شرکت در بورس رابطه بین ویژگی های شرکت و میزان رعایت استانداردهای حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 64-79]
 • مدیریت ریسک ارائه مدلی تجربی برای پیاده‌سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 80-101]
 • مدیریت سود مروری جامع بر مدیریت سود (بخش اول) [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 4-19]
 • مدیریت سود بررسی روش‌های استفاده از اختیارات مدیران و تأثیر کیفیت سود در گزارشگری سودآوری آتی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 20-39]
 • مدیریت سود واقعی مروری جامع بر مدیریت سود (بخش دوم) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 4-19]
 • مسائل نمایندگی کیفیت اطلاعات حسابداری و مخارج سرمایه‌ای شرکت‌ها: دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 86-100]
 • معاملات سهام بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، معاملات و نقدشوندگی سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 84-99]
 • موفقیت شغلی زنان محرک ها و بازدارنده های پیشرفت زنان حسابدار [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 54-69]

ن

 • نظام راهبری شرکتی خصوصی سازی و آثار آن بر بازارهای مالی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 4-19]
 • نظریه رالز عدالت در تدوین استانداردهای حسابداری [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 20-33]
 • نقدشوندگی سهام بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، معاملات و نقدشوندگی سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 84-99]
 • نقش بررسی تناسب محتوای متون حسابداری مدیریت با نیازهای روز با استفاده از متن‌کاوی متون حسابداری مدیریت [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 20-27]
 • نمودار جریان ارزش کاربرد هزینه یابی هدف و جریان ارزش در حسابداری ناب [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 60-73]

و

 • ورشکستگی مالی ارائه ی مدلی برای تعیین احتمال وجود بحران مالی در شرکت [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 20-31]
 • وفاداری‌مشتری بررسی پتانسیل‌های حسابداری مشتری [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 40-53]

ه

 • هزینه های نمایندگی خصوصی سازی و آثار آن بر بازارهای مالی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 4-19]
 • هزینه یابی هدف کاربرد هزینه یابی هدف و جریان ارزش در حسابداری ناب [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 60-73]
 • هموار بودن بررسی روش‌های استفاده از اختیارات مدیران و تأثیر کیفیت سود در گزارشگری سودآوری آتی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 20-39]
 • هموارسازی سود مروری جامع بر مدیریت سود (بخش اول) [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 4-19]