نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ارزش شرکت بررسی رابطه بین شفافیت سود و هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 28-43]
 • ارزشگذاری منابع انسانی حسابداری منابع انسانی به عنوان ارزشمند ترین دارایی یک سازمان [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 32-43]
 • ارزش های اسلامی حسابداری مدیریت اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 32-39]
 • ارزشیابی کیفیت سود و ویژگی های آن از دو منظر مباشرت و ارزشیابی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 4-19]
 • ارزیابی عملکرد بررسی موانع پیاده‌سازی کارت ارزیابی متوازن (BSC) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه حسابداران [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 54-73]
 • استاندارد حسابداری الگوهای نظری طبقه‌‌بندی اطلاعات در صورت جریان وجوه نقد مقایسه تطبیقی ارائه صورت جریان وجوه نقد براساس استانداردهای حسابداری کشورهای مختلف [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 86-95]
 • استاندارد حسابرسی مروی بر مطالعات و مفاهیم تقلب در حسابداری و حسابرسی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 58-73]
 • استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی همگرایی بین المللی و پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 74-83]
 • استانداردهای حسابداری مبانی روش‌شناختی تدوین استانداردهای حسابداری [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 16-27]
 • استانداردهای حسابداری ایران بررسی تاثیر استاندارهای 30 و 31 حسابداری بر معیارهای ارزیابی عملکرد و ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 84-95]
 • اصل بی‌طرفی مبانی روش‌شناختی تدوین استانداردهای حسابداری [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 16-27]
 • اصل رجحان ‌استفاده‌کننده مبانی روش‌شناختی تدوین استانداردهای حسابداری [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 16-27]
 • اصول توزیع مبانی روش‌شناختی تدوین استانداردهای حسابداری [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 16-27]
 • اصول واستانداردهای پذیرفته شده حسابداری بررسی سیستم‌های حسابداری قیمت تمام‌شده در شرکت‌های دولتی ایران [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 74-83]
 • اطلاعات کیفیت سود و ویژگی های آن از دو منظر مباشرت و ارزشیابی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 4-19]
 • اعتبار شرکت مسئولیت اجتماعی و تاثیر آن بر اعتبار شرکت ها [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 4-15]
 • الگو الگوهای نظری طبقه‌‌بندی اطلاعات در صورت جریان وجوه نقد مقایسه تطبیقی ارائه صورت جریان وجوه نقد براساس استانداردهای حسابداری کشورهای مختلف [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 86-95]
 • الگوریتم بهینه‌سازی توده ذرات نگاهی به الگوریتم بهینه‌سازی توده ‌ذرات در بازار سرمایه [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 20-31]
 • انتخاب متغیر پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش انقباضی LASSO [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 40-53]

ب

 • بازار سرمایه نگاهی به الگوریتم بهینه‌سازی توده ‌ذرات در بازار سرمایه [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 20-31]
 • بازده‌ی سهام پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش انقباضی LASSO [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 40-53]
 • بانک‌های تجاری بررسی تأثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر تصمیم‌گیری مدیران (مطالعه موردی: بانک‌های تجاری کرمانشاه) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 58-73]
 • بهینه سازی نگاهی به الگوریتم بهینه‌سازی توده ‌ذرات در بازار سرمایه [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 20-31]
 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی تاثیر استاندارهای 30 و 31 حسابداری بر معیارهای ارزیابی عملکرد و ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 84-95]

پ

 • پذیرش همگرایی بین المللی و پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 74-83]

ت

 • تئوری انتشار نوآوری در حسابداری دولتی و تئوری انتشار [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 4-15]
 • تئوری علامت دهی عوامل موثر بر افشای اختیاری اطلاعات (تئوریها و کاربردها) [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 32-43]
 • تئوری مشروعیت عوامل موثر بر افشای اختیاری اطلاعات (تئوریها و کاربردها) [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 32-43]
 • تئوری نمایندگی عوامل موثر بر افشای اختیاری اطلاعات (تئوریها و کاربردها) [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 32-43]
 • تئوری نیاز سرمایه عوامل موثر بر افشای اختیاری اطلاعات (تئوریها و کاربردها) [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 32-43]
 • تاکید بر خط آخر سود بررسی فرضیه ثبات کارکردی در بورس اوراق بهادار تهران؛ مورد اجزاء مستمر و غیر مستمر [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 44-57]
 • تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) ارزیابی کارایی شرکت‏های دولتی خصوصی شده در ایران، قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوصی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(DEA) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 72-85]
 • تقلب حسابداری قضایی و نقش آن در پیشگیری و کشف تقلب [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 44-57]
 • تقلب مروی بر مطالعات و مفاهیم تقلب در حسابداری و حسابرسی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 58-73]

ج

 • جامعه جاهلی حسابداری مدیریت اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 32-39]
 • جزء غیر مستمر سود بررسی فرضیه ثبات کارکردی در بورس اوراق بهادار تهران؛ مورد اجزاء مستمر و غیر مستمر [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 44-57]
 • جزءمستمر سود بررسی فرضیه ثبات کارکردی در بورس اوراق بهادار تهران؛ مورد اجزاء مستمر و غیر مستمر [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 44-57]

چ

 • چارچوب کنترل داخلی بررسی اهمیت به کارگیری سیستم کنترل‌هایداخلی بر اساس چارچوب کوزو [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 58-71]
 • چالش ها همگرایی بین المللی و پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 74-83]
 • چالش های حسابداری منابع انسانی حسابداری منابع انسانی به عنوان ارزشمند ترین دارایی یک سازمان [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 32-43]

ح

 • حاکمیت شرکتی تاثیرمدیریت سود بررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 44-57]
 • حسابداری اسلامی حسابداری مدیریت اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 32-39]
 • حسابداری دولتی نوآوری در حسابداری دولتی و تئوری انتشار [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 4-15]
 • حسابداری صنعتی بررسی سیستم‌های حسابداری قیمت تمام‌شده در شرکت‌های دولتی ایران [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 74-83]
 • حسابداری قضایی حسابداری قضایی و نقش آن در پیشگیری و کشف تقلب [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 44-57]
 • حسابداری مدیریت حسابداری مدیریت اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 32-39]
 • حسابداری مدیریت اسلامی حسابداری مدیریت اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 32-39]
 • حسابداری منابع انسانی حسابداری منابع انسانی به عنوان ارزشمند ترین دارایی یک سازمان [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 32-43]
 • حسابداری و بودجه بندی منابع نوآوری در حسابداری دولتی و تئوری انتشار [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 4-15]
 • حسابرسی سو گیری‌های شناختی در قضاوت حرفه‌ای حسابرسی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 74-87]
 • حسابرسی مستقل حسابداری قضایی و نقش آن در پیشگیری و کشف تقلب [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 44-57]

خ

 • خصوصی‌سازی ارزیابی کارایی شرکت‏های دولتی خصوصی شده در ایران، قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوصی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(DEA) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 72-85]

د

 • دقت علامت کیفیت سود و ویژگی های آن از دو منظر مباشرت و ارزشیابی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 4-19]

ر

 • راهبرد مومنتوم و معکوس اثرگذاری عوامل رفتاری و انعکاس سوگیری‌ دیرپذیری در رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 4-15]
 • روش انقباضی LASSO پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش انقباضی LASSO [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 40-53]
 • رویکرد ریسک کسب‌وکار رویکرد ریسک تجاری؛ رویکردی نوین جهت افزایش کیفیت حسابرسی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 84-94]
 • ریسک سازمانی بررسی اهمیت به کارگیری سیستم کنترل‌هایداخلی بر اساس چارچوب کوزو [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 58-71]

س

 • سرمایه گذار تازه کار بررسی فرضیه ثبات کارکردی در بورس اوراق بهادار تهران؛ مورد اجزاء مستمر و غیر مستمر [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 44-57]
 • سودآوری و عملکرد شرکت مسئولیت اجتماعی و تاثیر آن بر اعتبار شرکت ها [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 4-15]
 • سوگیری شناختی سو گیری‌های شناختی در قضاوت حرفه‌ای حسابرسی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 74-87]
 • سوگیری‌های رفتاری اثرگذاری عوامل رفتاری و انعکاس سوگیری‌ دیرپذیری در رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 4-15]
 • سیستم اطلاعات حسابداری بررسی تأثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر تصمیم‌گیری مدیران (مطالعه موردی: بانک‌های تجاری کرمانشاه) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 58-73]
 • سیستم-های حسابداری بررسی سیستم‌های حسابداری قیمت تمام‌شده در شرکت‌های دولتی ایران [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 74-83]

ش

 • شرکت های خانوادگی مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی و هزینه نمایندگی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 16-31]
 • شرکت های دولتی بررسی سیستم‌های حسابداری قیمت تمام‌شده در شرکت‌های دولتی ایران [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 74-83]
 • شرکت های غیرخانوادگی مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی و هزینه نمایندگی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 16-31]
 • شفافیت سود بررسی رابطه بین شفافیت سود و هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 28-43]

ص

 • صورت جریان وجوه نقد الگوهای نظری طبقه‌‌بندی اطلاعات در صورت جریان وجوه نقد مقایسه تطبیقی ارائه صورت جریان وجوه نقد براساس استانداردهای حسابداری کشورهای مختلف [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 86-95]

ض

 • ضریب واکنش سود بررسی تاثیر استاندارهای 30 و 31 حسابداری بر معیارهای ارزیابی عملکرد و ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 84-95]
 • ضعف بااهمیت فرآیند ارزیابی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در رویکردی یکپارچه با حسابرسی مالی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 88-100]

ط

 • طبقه‌بندی الگوهای نظری طبقه‌‌بندی اطلاعات در صورت جریان وجوه نقد مقایسه تطبیقی ارائه صورت جریان وجوه نقد براساس استانداردهای حسابداری کشورهای مختلف [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 86-95]

ف

 • فرآیند ارزیابی فرآیند ارزیابی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در رویکردی یکپارچه با حسابرسی مالی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 88-100]
 • فرضیه ثبات کارکردی بررسی فرضیه ثبات کارکردی در بورس اوراق بهادار تهران؛ مورد اجزاء مستمر و غیر مستمر [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 44-57]
 • فرضیه کارائی بازار اثرگذاری عوامل رفتاری و انعکاس سوگیری‌ دیرپذیری در رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 4-15]
 • فساد حسابداری قضایی و نقش آن در پیشگیری و کشف تقلب [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 44-57]

ق

 • قانون بودجه بررسی سیستم‌های حسابداری قیمت تمام‌شده در شرکت‌های دولتی ایران [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 74-83]
 • قضاوت حرفه ای سو گیری‌های شناختی در قضاوت حرفه‌ای حسابرسی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 74-87]
 • قیمت تمام‌شده بررسی سیستم‌های حسابداری قیمت تمام‌شده در شرکت‌های دولتی ایران [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 74-83]

ک

 • کارایی ارزیابی کارایی شرکت‏های دولتی خصوصی شده در ایران، قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوصی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(DEA) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 72-85]
 • کارت ارزیابی متوازن بررسی موانع پیاده‌سازی کارت ارزیابی متوازن (BSC) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه حسابداران [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 54-73]
 • کنترل داخلی بررسی اهمیت به کارگیری سیستم کنترل‌هایداخلی بر اساس چارچوب کوزو [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 58-71]
 • کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی فرآیند ارزیابی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در رویکردی یکپارچه با حسابرسی مالی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 88-100]
 • کوزو بررسی اهمیت به کارگیری سیستم کنترل‌هایداخلی بر اساس چارچوب کوزو [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 58-71]
 • کیفیت کیفیت سود و ویژگی های آن از دو منظر مباشرت و ارزشیابی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 4-19]
 • کیفیت سود تاثیرمدیریت سود بررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 44-57]

گ

 • گزارشگری مالی مروی بر مطالعات و مفاهیم تقلب در حسابداری و حسابرسی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 58-73]

م

 • مازاد تمیز مدل ارزش گذاری مازاد تمیز و اهمیت اقلام مازاد کثیف [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 16-31]
 • مازاد کثیف مدل ارزش گذاری مازاد تمیز و اهمیت اقلام مازاد کثیف [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 16-31]
 • مباشرت کیفیت سود و ویژگی های آن از دو منظر مباشرت و ارزشیابی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 4-19]
 • مبنای تعهدی نوآوری در حسابداری دولتی و تئوری انتشار [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 4-15]
 • متغیرهای بنیادی حسابداری پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش انقباضی LASSO [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 40-53]
 • مدل KPMG رویکرد ریسک تجاری؛ رویکردی نوین جهت افزایش کیفیت حسابرسی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 84-94]
 • مدل ارزش گذاری مدل ارزش گذاری مازاد تمیز و اهمیت اقلام مازاد کثیف [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 16-31]
 • مدل ریسک حسابرسی رویکرد ریسک تجاری؛ رویکردی نوین جهت افزایش کیفیت حسابرسی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 84-94]
 • مدیران بررسی تأثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر تصمیم‌گیری مدیران (مطالعه موردی: بانک‌های تجاری کرمانشاه) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 58-73]
 • مدیریت استراتژیک بررسی موانع پیاده‌سازی کارت ارزیابی متوازن (BSC) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه حسابداران [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 54-73]
 • مدیریت سود تاثیرمدیریت سود بررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 44-57]
 • مسئولیت اجتماعی مسئولیت اجتماعی و تاثیر آن بر اعتبار شرکت ها [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 4-15]
 • معیارهای ارزیابی عملکرد بررسی تاثیر استاندارهای 30 و 31 حسابداری بر معیارهای ارزیابی عملکرد و ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 84-95]
 • معیارهای مالی بررسی موانع پیاده‌سازی کارت ارزیابی متوازن (BSC) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه حسابداران [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 54-73]

ن

 • نسبت هزینه های عملیاتی به فروش مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی و هزینه نمایندگی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 16-31]
 • نسب گردش دارایی ها مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی و هزینه نمایندگی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 16-31]
 • نقص قابل ملاحظه فرآیند ارزیابی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در رویکردی یکپارچه با حسابرسی مالی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 88-100]
 • نوآوری نوآوری در حسابداری دولتی و تئوری انتشار [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 4-15]

ه

 • هزینه سرمایه بررسی رابطه بین شفافیت سود و هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 28-43]
 • هزینه مالکانه عوامل موثر بر افشای اختیاری اطلاعات (تئوریها و کاربردها) [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 32-43]
 • هزینه نمایندگی مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی و هزینه نمایندگی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 16-31]
 • هزینه یابی منابع انسانی حسابداری منابع انسانی به عنوان ارزشمند ترین دارایی یک سازمان [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 32-43]
 • همگرایی همگرایی بین المللی و پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 74-83]