اعضای هیات تحریریه

صاحب امتیاز

انجمن حسابداری ایران

 مدیر مسئول و سردبیر

دکتر علی ثقفی

 مدیریت مجله و دبیرکل انجمن

ناصر پرتوی (استادیار)

 هیأت تحریریه

علــی ثـقـفـی (دانشـیار دانشـگاه عـلامه طباطبایی – حسابداری)

ویدا مجتهدزاده (استاد دانشگاه الزهراء (س) – حسابداری)

سید حسین علوی طبری (دانشیار دانشگاه الزهراء (س) – حسابداری)

حسین پناهیان – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی – مدیریت مالی

غلامحسین تقی نتاج – استادیار دانشگاه امام حسین – حسابداری

علی صالح آبادی – استادیار دانشگاه امام صادق – مدیریت مالی

محمدجواد شیخ – استادیار دانشگاه شاهد

حسن قالیباف اصل – استائیار دانشگاه الزهرا – مدیریت مالی

 همکار اجرایی:

مریم اصغرزاده بدر

اعضای هیات تحریریه

علی ثقفی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9693096/
a.saghafi20965gmail.com

غلامحسین مهدوی

استاد تمام حسابداری دانشگاه شیراز

ghmahdavirose.shirazu.ac.ir
0000-0001-7917-4553


Author_Id  = 39761969800

زهرا پورزمانی

استاد تمام حسابداری دانشگاه آزاد تهران مرکز

zahra.poorzamaniyahoo.com

h-index: 6  

سید حسین علوی طبری

دانشیار دانشگاه الزهراء (س)

economics.alzahra.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=9&tempname=economics&PageID=10951
shalavitabarigmail.com

حسین پناهیان

دانشیار مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی

iaukashan.ac.ir/Index.aspx?Page_=dorsaetoolscollegs&PageID=31&PageIDF=0&lang=1&tempname=main&sub=0&printpage=true&BlockName=&order=printskin
h.panahianiaukashan.ac.ir

غلامحسن تقی نتاج

دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)

www.drnataj.com/
dr_nattajmehr-fci.ir

علی صالح آبادی

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
ali.salehabadiseo.ir

h-index: 2