دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تیر 1401 
رابطه بین افشای پایداری شرکت و ریسک

صفحه 5-20

سید احمد خلیفه سلطانی؛ مهدیه علیشاهی بجستانی


تدوین و تهیه نظام نامه راهبری شرکتی (مطالعه موردی شرکت گاز هرمزگان)

صفحه 57-76

حسین نورانی؛ اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد؛ مجتبی صفی پور افشار؛ بهمن بازگیر؛ عقیل زیباپور


حسابداری به مثابه دین و مذهب

صفحه 93-110

قدرت اله طالب نیا؛ پیام نوری دوآبی