دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1391 
مدیریت سود، انگیزه‌ها و راه‌کارها

صفحه 124-140

شهلا ابراهیمی؛ مهرداد ابراهیمی