دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، فروردین 1393 
گزارشگری مالی تحت وب

صفحه 20-35

محمد جواد شیخ؛ ایمان حسن زاده