دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، دی 1397 
نقش بازی‌ها در آموزش حسابداری

صفحه 17-32

شهناز مشایخ؛ حدیثه حاجی مرادخانی؛ روح اله خدابنده لو


پاردایم‌های فکری حسابداری

صفحه 47-60

سحر سپاسی؛ مرتضی بیات؛ زهرا میر اشرفی