دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، تیر 1397 
تاثیر سرمایه در گردش بر سودآوری در کسب و کار

صفحه 93-104

هادی عرشیان نژاد؛ زهرا پورزمانی؛ آزیتا جهانشاد