نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، احمد شناسایی مولفه های اثربخش استراتژی های رقابتی در اطلاعات مالی و حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 41-56]

ب

 • برزگر، قدرت اله تدوین الگویی برای افشاء فعالیت‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های ایرانی با تاکید بر استانداردهای حسابداری [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 81-104]

پ

 • پورآقاجان، عباسعلی پیش‌بینی بازده سهام با تاکید بر نقش معیارهای مالی و نظارتی با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 125-146]
 • پورزمانی، زهرا تاثیر رهبری تحول گرا بر قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش حسابرسان [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 23-40]
 • پورعلی، محمدرضا ارائه مدل احتمال وقوع پولشویی بر مبنای ویژگی های کیفی گزارشگری مالی [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 5-26]

ت

 • تنانی، محسن نوسانات سود و تاخیر در گزارش حسابرسی [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 105-124]

ج

 • جباری، حسین مدل‌سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر مدیریت تنش حسابرسان در فرآیند قضاوت و اعتباربخشی گزارشات مالی (مورد مطالعه : مؤسسات حسابرسی شهر تهران) [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 45-64]
 • جعفری، علی پیش‌بینی بازده سهام با تاکید بر نقش معیارهای مالی و نظارتی با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 125-146]
 • جمشیدی نوید، بابک طراحی و اعتبار سنجی الگوی بررسی نقش سوگیری شناختی مدیران بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 27-44]
 • جمشیدی نوید، بهاره طراحی و اعتبار سنجی الگوی بررسی نقش سوگیری شناختی مدیران بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 27-44]
 • جهانشاد، آزیتا تاثیر رهبری تحول گرا بر قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش حسابرسان [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 23-40]

ح

 • حسن نتاج کردی، محسن تدوین الگویی برای افشاء فعالیت‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های ایرانی با تاکید بر استانداردهای حسابداری [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 81-104]
 • حسنی، محمد بررسی پیامد تغییر طبقه‌ بندی هزینه‌ها بر عملکرد سهام پس از عرضه عمومی اولیه [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 65-88]
 • حکیمی، فرهاد رسیدگی مالیاتی تراکنش‌های بانکی از منظر حقوقی – اقتصادی [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 143-160]

خ

 • خاوری، حمید مدل‌سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر مدیریت تنش حسابرسان در فرآیند قضاوت و اعتباربخشی گزارشات مالی (مورد مطالعه : مؤسسات حسابرسی شهر تهران) [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 45-64]

ذ

 • ذبیحی، علی رویکرد مدل معادلات ساختاری در آزمون ابعاد اخلاقی حسابرسان (صداقت، شایستگی و بی‌طرفی) تحت تأثیر فرسودگی شغلی و هوش معنوی [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 115-142]

س

 • ساعدی، رحمان مدل‌سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر مدیریت تنش حسابرسان در فرآیند قضاوت و اعتباربخشی گزارشات مالی (مورد مطالعه : مؤسسات حسابرسی شهر تهران) [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 45-64]
 • سبزی، صغری بررسی رابطه بین استراتژی‌های تجاری شرکت و توانایی مدیریت در دوره بحران مالی با کیفیت سود [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 57-80]
 • سرهرودی، سپهر ارائه و تبیین مدل قیمت گذاری اوراق منفعت [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 5-22]

ش

 • شیرزادی، یاسر بررسی پیامد تغییر طبقه‌ بندی هزینه‌ها بر عملکرد سهام پس از عرضه عمومی اولیه [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 65-88]

ص

 • صابری روچی، محمدرضا شناسایی مولفه های اثربخش استراتژی های رقابتی در اطلاعات مالی و حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 41-56]

ط

 • طالب نیا، قدرت اله شناسایی مولفه های اثربخش استراتژی های رقابتی در اطلاعات مالی و حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 41-56]

ظ

 • ظریف راد، سیروس تاثیر رهبری تحول گرا بر قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش حسابرسان [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 23-40]

ع

 • عالم تبریز، اکبر ارائه و تبیین مدل قیمت گذاری اوراق منفعت [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 5-22]
 • عظیمی یانچشمه، مجید اثر تعدیل‌ کنندۀ احساس سرمایه‌گذار بر رابطۀ میان میانگین واریانس بازده سهام [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 89-114]

ف

 • فرزین فر، علی اکبر مدل‌سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر مدیریت تنش حسابرسان در فرآیند قضاوت و اعتباربخشی گزارشات مالی (مورد مطالعه : مؤسسات حسابرسی شهر تهران) [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 45-64]
 • فرهادی، مریم اثر تعدیل‌ کنندۀ احساس سرمایه‌گذار بر رابطۀ میان میانگین واریانس بازده سهام [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 89-114]
 • فلاح، رضا ارائه مدل احتمال وقوع پولشویی بر مبنای ویژگی های کیفی گزارشگری مالی [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 5-26]
 • فولادی، مسعود اثر تعدیل‌ کنندۀ احساس سرمایه‌گذار بر رابطۀ میان میانگین واریانس بازده سهام [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 89-114]

ق

 • قاسمی، احمدرضا ارائه و تبیین مدل قیمت گذاری اوراق منفعت [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 5-22]
 • قدردان، احسان بررسی رابطه بین استراتژی‌های تجاری شرکت و توانایی مدیریت در دوره بحران مالی با کیفیت سود [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 57-80]
 • قنبری، مهرداد طراحی و اعتبار سنجی الگوی بررسی نقش سوگیری شناختی مدیران بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 27-44]

ک

 • کاظمی، شمسی رسیدگی مالیاتی تراکنش‌های بانکی از منظر حقوقی – اقتصادی [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 143-160]
 • کاکابرایی، کیوان طراحی و اعتبار سنجی الگوی بررسی نقش سوگیری شناختی مدیران بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 27-44]
 • کامیابی، یحیی تدوین الگویی برای افشاء فعالیت‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های ایرانی با تاکید بر استانداردهای حسابداری [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 81-104]

ل

 • لک، جمشید ارائه مدل احتمال وقوع پولشویی بر مبنای ویژگی های کیفی گزارشگری مالی [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 5-26]

م

 • متین فرد، مهران بررسی پیامد تغییر طبقه‌ بندی هزینه‌ها بر عملکرد سهام پس از عرضه عمومی اولیه [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 65-88]
 • محمدی، محمد اثر تعدیل‌ کنندۀ احساس سرمایه‌گذار بر رابطۀ میان میانگین واریانس بازده سهام [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 89-114]
 • مران جوری، مهدی ارائه مدل احتمال وقوع پولشویی بر مبنای ویژگی های کیفی گزارشگری مالی [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 5-26]
 • منصوری‏خواه، مصطفی پیش‌بینی بازده سهام با تاکید بر نقش معیارهای مالی و نظارتی با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 125-146]
 • موسوی شیری، سید محمود بررسی رابطه بین استراتژی‌های تجاری شرکت و توانایی مدیریت در دوره بحران مالی با کیفیت سود [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 57-80]
 • مومنی، مرضیه رویکرد مدل معادلات ساختاری در آزمون ابعاد اخلاقی حسابرسان (صداقت، شایستگی و بی‌طرفی) تحت تأثیر فرسودگی شغلی و هوش معنوی [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 115-142]

ن

 • نخعی، حبیب اله شناسایی مولفه های اثربخش استراتژی های رقابتی در اطلاعات مالی و حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 41-56]
 • نصرتی، سعید نوسانات سود و تاخیر در گزارش حسابرسی [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 105-124]