نمایه نویسندگان

ا

 • احمدیان، اعظم ادغام و بهبود شاخص های مدیریت ریسک [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 89-104]
 • اخلاقی یزدی نژاد، اسماعیل تدوین و تهیه نظام نامه راهبری شرکتی (مطالعه موردی شرکت گاز هرمزگان) [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 57-76]
 • اسدی، امیرحسین ارزیابی الگوی اثربخشی کارکردهای شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 5-26]
 • اسکندری، آتنا تحلیل محتوای درماندگی مالی [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 65-84]
 • اشعری، الهام بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی بر ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 105-120]

ب

 • بادآور نهندی، یونس شناسایی مولفه‌ها و عوامل موثر بر انتقال دانش IFRS با تاکید بر محتوای دانش، بازیگران دانش و فاصله سازمانی بین آنها با روش تحلیل تم [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 111-130]
 • بازگیر، بهمن تدوین و تهیه نظام نامه راهبری شرکتی (مطالعه موردی شرکت گاز هرمزگان) [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 57-76]
 • باغومیان، رافیک پارادایم تفسیرگرایی در حسابداری مدیریت: تعامل گرایی نمادین و ساختارگرایی [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 53-68]
 • بذرافشان کوجل، مهدی تاثیر محافظه کاری اجتماعی مدیران بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی محافظه کاری حسابداری [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 77-92]
 • بشارت پور، فاطمه تأثیر بازده سهام و عملکرد مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 21-36]
 • بشیری منش، نازنین تأثیر ویژگی‌های شخصیتی حسابرسان بر درک مسئولیت اجتماعی و رضایت شغلی [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 91-112]
 • بصیرت، مهدی علم‌سنجی پژوهش‌های کارایی سرمایه‌گذاری در ایران (مطالعه هم‌رخدادی واژگان) [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 55-72]
 • بندانی، سمیه تاثیر شفافیت اطلاعات بر مخارج تحقیق و توسعه شرکت با در نظر گرفتن نقش ریسک‌های شغلی مدیران و فرصت‌های سرمایه گذاری [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 121-140]
 • بیک بشرویه، سلمان بررسی رابطه بین چسبندگی موجودی‌ها و عملکرد شرکت‌ها [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 37-54]

پ

 • پرتوی، رویا تأثیر بازده سهام و عملکرد مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 21-36]
 • پناهیان، حسین بررسی مولفه های موثر بر اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابرسان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 27-52]
 • پورزمانی، زهرا میزان دستیابی به اهداف اخلاقی آئین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی ایران برمبنای مکاتب اخلاقی ساختارگرا (با استفاده از تکنیک دلفی – فازی) [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 73-88]
 • پیفه، احمد بررسی تأثیر روش‌های بودجه‌بندی بر تخصیص بهینه منابع [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 69-90]

ت

 • تاریوردی، فرزاد میزان دستیابی به اهداف اخلاقی آئین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی ایران برمبنای مکاتب اخلاقی ساختارگرا (با استفاده از تکنیک دلفی – فازی) [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 73-88]
 • تقی نتاج ملکشاه، غلامحسن شناسایی و رتبه بندی چالش های (تعیین) اندازه گیری ارزش منصفانه دراجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 13 (IFRS13) در بانک‌های غیر دولتی ایران [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 23-46]

ج

 • جامعی، رضا سیستم اطلاعات حسابداری وحاکمیت شرکتی [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 5-22]
 • جباری، حسین بررسی مولفه های موثر بر اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابرسان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 27-52]
 • جهان بینی، الهام بررسی تأثیر روش‌های بودجه‌بندی بر تخصیص بهینه منابع [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 69-90]
 • جهانشاد، آزیتا شناسایی و رتبه بندی چالش های (تعیین) اندازه گیری ارزش منصفانه دراجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 13 (IFRS13) در بانک‌های غیر دولتی ایران [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 23-46]
 • جوانشیری، حسین تحلیل محتوای درماندگی مالی [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 65-84]
 • جودکی چگنی، زهرا پارادایم تفسیرگرایی در حسابداری مدیریت: تعامل گرایی نمادین و ساختارگرایی [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 53-68]

ح

 • حیدرپور، فرزانه شناسایی و رتبه بندی چالش های (تعیین) اندازه گیری ارزش منصفانه دراجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 13 (IFRS13) در بانک‌های غیر دولتی ایران [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 23-46]
 • حیدری نژاد، قدرت اله ابعاد اثربخشی کمیته حسابرسی پس از قانون ساربینز-آکسلی [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 85-102]

خ

 • خدابخش، روشنک بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی بر ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 105-120]
 • خلیفه سلطانی، سید احمد رابطه بین افشای پایداری شرکت و ریسک [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 5-20]
 • خلیل ارجمندی، زینب ادغام و بهبود شاخص های مدیریت ریسک [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 89-104]
 • خمامی، ساناز بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی بر ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 105-120]

د

 • دارابی، رویا ارزیابی الگوی اثربخشی کارکردهای شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 5-26]
 • دهقان زاده، حامد بررسی تأثیر روش‌های بودجه‌بندی بر تخصیص بهینه منابع [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 69-90]
 • دولت خواه، امیر علم‌سنجی پژوهش‌های کارایی سرمایه‌گذاری در ایران (مطالعه هم‌رخدادی واژگان) [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 55-72]

ر

 • رجبی، علی اکبر مدل سنجش عملکرد نظام حسابرسی داخلی [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 131-152]
 • رکابدار، قاسم تاثیر محافظه کاری اجتماعی مدیران بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی محافظه کاری حسابداری [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 77-92]

ز

 • زارع رفیع، سمانه شناسایی و رتبه بندی چالش های (تعیین) اندازه گیری ارزش منصفانه دراجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 13 (IFRS13) در بانک‌های غیر دولتی ایران [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 23-46]
 • زیباپور، عقیل تدوین و تهیه نظام نامه راهبری شرکتی (مطالعه موردی شرکت گاز هرمزگان) [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 57-76]
 • زین العابدینی، محمد بررسی مولفه های موثر بر اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابرسان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 27-52]
 • زینالی، مهدی شناسایی مولفه‌ها و عوامل موثر بر انتقال دانش IFRS با تاکید بر محتوای دانش، بازیگران دانش و فاصله سازمانی بین آنها با روش تحلیل تم [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 111-130]

س

 • ساعدی، رحمان بررسی تأثیر فاصله مکانی میان مؤسسه حسابرسی و شرکت ها بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی و تغییر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 21-40]
 • سرلک، احمد ادغام و بهبود شاخص های مدیریت ریسک [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 89-104]
 • سروش یار، افسانه تاثیر شفافیت اطلاعات بر مخارج تحقیق و توسعه شرکت با در نظر گرفتن نقش ریسک‌های شغلی مدیران و فرصت‌های سرمایه گذاری [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 121-140]

ص

 • صراف، فاطمه تأثیر بازده سهام و عملکرد مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 21-36]
 • صفری گرایلی، مهدی تمرکز مشتری و ریسک سقوط قیمت سهام: شواهدی از شرکت‌های ایرانی [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 5-20]
 • صفی پور افشار، مجتبی تدوین و تهیه نظام نامه راهبری شرکتی (مطالعه موردی شرکت گاز هرمزگان) [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 57-76]

ط

 • طالب نیا، قدرت اله حسابداری به مثابه دین و مذهب [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 93-110]
 • طاهری، زهرا بررسی رابطه بین چسبندگی موجودی‌ها و عملکرد شرکت‌ها [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 37-54]
 • طاهری نیا، مسعود ادغام و بهبود شاخص های مدیریت ریسک [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 89-104]

ع

غ

 • غفوریان شاگردی، امیر بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و ضعف مدیریتی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 41-56]
 • غفوریان شاگردی، محمد سجاد بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و ضعف مدیریتی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 41-56]
 • غلامی جمکرانی، رضا آیین‌نامه تعیین حق‌الزحمه خدمات حسابرسی، نوع موسسه حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی: واکاوی نظریه‌های قدرت چانه‌زنی و تلاش حسابرس [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 103-120]

ف

 • فتحعلیان، آرزو بررسی اثر مفاهیم حسابداری بر همزمانی قیمت سهام [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 113-130]
 • فرجی، امید آیین‌نامه تعیین حق‌الزحمه خدمات حسابرسی، نوع موسسه حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی: واکاوی نظریه‌های قدرت چانه‌زنی و تلاش حسابرس [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 103-120]

ل

 • لطفی، آرزو سیستم اطلاعات حسابداری وحاکمیت شرکتی [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 5-22]

م

 • محمدرضائی، فخرالدین آیین‌نامه تعیین حق‌الزحمه خدمات حسابرسی، نوع موسسه حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی: واکاوی نظریه‌های قدرت چانه‌زنی و تلاش حسابرس [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 103-120]
 • محمدی، احمد شناسایی مولفه‌ها و عوامل موثر بر انتقال دانش IFRS با تاکید بر محتوای دانش، بازیگران دانش و فاصله سازمانی بین آنها با روش تحلیل تم [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 111-130]
 • محمدی سه دران، سارا نقش و اهمیت کمیته‌های حسابرسی، پاداش و معرفی در هیئت‌مدیره شرکت‌ها [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 47-64]

ن

 • نادی، مجید بررسی تأثیر فاصله مکانی میان مؤسسه حسابرسی و شرکت ها بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی و تغییر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 21-40]
 • نجاتی موسوی، حمید تأثیر ویژگی‌های شخصیتی حسابرسان بر درک مسئولیت اجتماعی و رضایت شغلی [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 91-112]
 • نورانی، حسین تدوین و تهیه نظام نامه راهبری شرکتی (مطالعه موردی شرکت گاز هرمزگان) [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 57-76]
 • نور بخش حسینی، زینب تحلیل محتوای درماندگی مالی [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 65-84]
 • نوری، مسعود ارزیابی الگوی اثربخشی کارکردهای شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 5-26]
 • نوری دوآبی، پیام حسابداری به مثابه دین و مذهب [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 93-110]
 • نیک کار، جواد بررسی اثر مفاهیم حسابداری بر همزمانی قیمت سهام [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 113-130]

و

 • واعظ، سیدعلی علم‌سنجی پژوهش‌های کارایی سرمایه‌گذاری در ایران (مطالعه هم‌رخدادی واژگان) [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 55-72]
 • وزیری، سید محمد بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و ضعف مدیریتی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 41-56]
 • وقفی، سید حسام تحلیل محتوای درماندگی مالی [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 65-84]

ه

 • همتی، حسن بررسی مولفه های موثر بر اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابرسان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 27-52]
 • همدم، هادی شناسایی مولفه‌ها و عوامل موثر بر انتقال دانش IFRS با تاکید بر محتوای دانش، بازیگران دانش و فاصله سازمانی بین آنها با روش تحلیل تم [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 111-130]

ی

 • یاری، مهدی آیین‌نامه تعیین حق‌الزحمه خدمات حسابرسی، نوع موسسه حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی: واکاوی نظریه‌های قدرت چانه‌زنی و تلاش حسابرس [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 103-120]
 • یزدی فر، حسن نقش و اهمیت کمیته‌های حسابرسی، پاداش و معرفی در هیئت‌مدیره شرکت‌ها [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 47-64]
 • یوسفوند، داود تاثیر محافظه کاری اجتماعی مدیران بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی محافظه کاری حسابداری [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 77-92]