نمایه نویسندگان

ا

 • ابوحمزه، مینا مدل پذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر (XBRL) در سازمان امور مالیاتی کشور [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 85-98]
 • احمدی، عاطفه سادات بررسی رابطه بین وضعیت مالی رقبا در بازار محصول و کیفیت افشاء اطلاعات [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 27-42]
 • ارمغان، محمد مرورکلی بر چارچوب‌های کنونی گزارشگری مالی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 114-128]
 • افسای، اکرم شمه‌ای از پیشرفت‌های اخیر در تئوری گزارشگری مالی و افشاء [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 21-34]
 • اقدامی، اکرم تاثیر تقسیم سود سهام بر اجتناب مالیاتی شرکت با توجه به ارزش سهامداران در شرکتهای پذیرفته در بورس و اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 123-140]
 • امانی دادگر، بابک مروری بر مبانی حسابداری و نظام گزارشگری مالی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (با تأکید بر دانشگاه‌های علوم پزشکی) [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 17-36]
 • امیری، اسماعیل علل و پیامدهای خرید اظهارنظر حسابرس [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 5-26]

ب

 • بادآور نهندی، یونس مروری بر مبانی حسابداری و نظام گزارشگری مالی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (با تأکید بر دانشگاه‌های علوم پزشکی) [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 17-36]
 • برزگر، قدرت اله تاثیر ویژگی‌های کمیته‌ی حسابرسی بر اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 25-42]
 • برمکی، ناهید تاثیر تقسیم سود سهام بر اجتناب مالیاتی شرکت با توجه به ارزش سهامداران در شرکتهای پذیرفته در بورس و اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 123-140]
 • بنابی قدیم، رحیم دیدگاه تئوریک نسبت به فرایند تدوین پاداش [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 43-56]
 • بهشت پسند، محسن رابطه بین جنسیت مدیریت و افشای سرمایه فکری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 43-62]

پ

 • پاکدل، عبدالله مرورکلی بر چارچوب‌های کنونی گزارشگری مالی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 114-128]
 • پناه زاده، رحیم ارائه الگوی مناسب بهای تمام‌شده برای خدمات سازمان تأمین اجتماعی (واحد مستمری‌های شعبه 22 تهران) [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 75-88]
 • پوررضا، عسکر اسناد خزانه اسلامی: ابزاری نوین در تأمین مالی [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 67-82]
 • پورعلی، محمدرضا مروری نظری بر نقش مسئولیت اجتماعی شرکت (اخلاق فراسازمانی) در پیش‌بینی سود توسط سرمایه‌گذاران [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 35-50]

ج

 • جامعی، رضا تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر اجرای توصیه‌های حسابرسی داخلی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 57-74]
 • جعفری، صدیق تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر اجرای توصیه‌های حسابرسی داخلی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 57-74]
 • جمالیان پور، مظفر بررسی تأثیر قراردادهای هوشمند بر حرفه حسابداری و حسابرسی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 89-102]
 • جمشیدی نوید، بابک گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت: چالش های استانداردگذاری وخدمات اطمینان بخش [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 83-98]
 • جهان بخش، امید نقش تعدیل کننده اهرم مالی و سیاست تقسیم سود در تأثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 5-20]
 • جهانشاد، آزیتا بررسی آثار بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی طبق دستورالعمل بانک مرکزی بر شاخص‌های مالی و مدیریت سود در بانک‌ها [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 99-120]

ح

 • حسن نتاج کردی، محسن تاثیر ویژگی‌های کمیته‌ی حسابرسی بر اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 25-42]
 • حسین زاده، عبدالله بررسی رابطه بین وضعیت مالی رقبا در بازار محصول و کیفیت افشاء اطلاعات [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 27-42]
 • حسینی، سید علی مبانی نظری خوش‌بینی مدیران و اندازه‌گیری آن [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 5-24]
 • حسینی ولشکلائی، سیده مهسا رابطه ساختار سرمایه و مالکیت مدیریتی با عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 75-92]
 • حمیدیان، محسن رابطه ساختار سرمایه و مالکیت مدیریتی با عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 75-92]
 • حیدری نژاد، قدرت اله گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت: چالش های استانداردگذاری وخدمات اطمینان بخش [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 83-98]

خ

 • خردیار، سینا اسناد خزانه اسلامی: ابزاری نوین در تأمین مالی [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 67-82]
 • خوئینی، مهین مبانی نظری خوش‌بینی مدیران و اندازه‌گیری آن [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 5-24]

د

 • دارابی، رویا رابطه بین جنسیت مدیریت و افشای سرمایه فکری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 43-62]

ر

 • رجبی، علی اکبر مروری نظری بر نقش مسئولیت اجتماعی شرکت (اخلاق فراسازمانی) در پیش‌بینی سود توسط سرمایه‌گذاران [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 35-50]
 • رمضانی، محمدجواد کاربرد حسابداری مدیریت زیست‌محیطی در شناسایی هزینه‌های زیست‌محیطی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 37-48]

س

 • سپاسی، سحر کاربرد حسابداری مدیریت زیست‌محیطی در شناسایی هزینه‌های زیست‌محیطی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 37-48]
 • سلیمانی امیری، غلامرضا مدل پذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر (XBRL) در سازمان امور مالیاتی کشور [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 85-98]

ش

ع

 • عباسی، ابراهیم مدل تشخیص تقلب در اظهارنامه های مالی با استفاده از ابزار نسبت های مالی [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 99-122]
 • عباسی، علی تاثیر ویژگی‌های کمیته‌ی حسابرسی بر اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 25-42]
 • عباسی، علیرضا رابطه ساختار سرمایه و مالکیت مدیریتی با عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 75-92]
 • عبدالهی، علی مدل پذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر (XBRL) در سازمان امور مالیاتی کشور [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 85-98]
 • عظیمی یانچشمه، مجید بررسی پارادایم های پژوهش در حسابداری مدیریت [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 63-84]
 • علی پور فلاح پسند، علی بررسی تأثیر قراردادهای هوشمند بر حرفه حسابداری و حسابرسی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 89-102]

ف

 • فخاری، حسین علل و پیامدهای خرید اظهارنظر حسابرس [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 5-26]
 • فرقاندوست حقیقی، کامبیز ارائه الگوی مناسب بهای تمام‌شده برای خدمات سازمان تأمین اجتماعی (واحد مستمری‌های شعبه 22 تهران) [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 75-88]
 • فروغی، داریوش نقش تعدیل کننده اهرم مالی و سیاست تقسیم سود در تأثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 5-20]
 • فهیمی، محبوبه مدل تشخیص تقلب در اظهارنامه های مالی با استفاده از ابزار نسبت های مالی [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 99-122]

ک

 • کردستانی، غلامرضا شاخص‌های ارزیابی پایداری مالی بخش عمومی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 5-16]
 • کرمی، غلامرضا شمه‌ای از پیشرفت‌های اخیر در تئوری گزارشگری مالی و افشاء [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 21-34]

م

 • محقق‌کیا، نرگس تاثیر تقسیم سود سهام بر اجتناب مالیاتی شرکت با توجه به ارزش سهامداران در شرکتهای پذیرفته در بورس و اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 123-140]
 • محمدی، مریم شاخص‌های ارزیابی پایداری مالی بخش عمومی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 5-16]
 • مرفوع، محمد مروری بر ادبیات تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 51-66]
 • ملک خدایی، الهه تأثیر ساختار هزینه و عدم اطمینان در تقاضا آتی بر ناقرینگی رفتار هزینه [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 93-113]
 • ملکی، مصطفی اسناد خزانه اسلامی: ابزاری نوین در تأمین مالی [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 67-82]
 • مهربان پور، محمدرضا معرفی آخرین پیشرفت در استانداردگذاری حسابداری جهان: نظام کدگذاری استانداردهای حسابداری آمریکا [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 59-74]
 • موسوی شیری، سید محمود بررسی رابطه بین وضعیت مالی رقبا در بازار محصول و کیفیت افشاء اطلاعات [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 27-42]
 • مومن زاده، محمد مهدی مروری بر ادبیات تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 51-66]
 • مومن زاده، محمدهادی مروری بر ادبیات تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 51-66]
 • میرزائی، مهدی بررسی پارادایم های پژوهش در حسابداری مدیریت [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 63-84]
 • میری چیمه، فرزانه سادات معرفی آخرین پیشرفت در استانداردگذاری حسابداری جهان: نظام کدگذاری استانداردهای حسابداری آمریکا [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 59-74]

ن

 • نیک کار، جواد تأثیر ساختار هزینه و عدم اطمینان در تقاضا آتی بر ناقرینگی رفتار هزینه [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 93-113]

و

 • واحدی، مجید بررسی آثار بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی طبق دستورالعمل بانک مرکزی بر شاخص‌های مالی و مدیریت سود در بانک‌ها [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 99-120]
 • واعظ، سید علی دیدگاه تئوریک نسبت به فرایند تدوین پاداش [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 43-56]