نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم سو گیری‌های شناختی در قضاوت حرفه‌ای حسابرسی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 74-87]
 • ابراهیمی میمند، مهدی مدل ارزش گذاری مازاد تمیز و اهمیت اقلام مازاد کثیف [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 16-31]
 • اثنی عشری، حمیده کیفیت سود و ویژگی های آن از دو منظر مباشرت و ارزشیابی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 4-19]
 • احمد پور، احمد مسئولیت اجتماعی و تاثیر آن بر اعتبار شرکت ها [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 4-15]
 • اسماعیل زاده، حجت سو گیری‌های شناختی در قضاوت حرفه‌ای حسابرسی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 74-87]
 • الهامی، مهسا بررسی فرضیه ثبات کارکردی در بورس اوراق بهادار تهران؛ مورد اجزاء مستمر و غیر مستمر [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 44-57]
 • امام‌دوست، مصطفی اثرگذاری عوامل رفتاری و انعکاس سوگیری‌ دیرپذیری در رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 4-15]
 • امیری، فاطمه السادات نگاهی به الگوریتم بهینه‌سازی توده ‌ذرات در بازار سرمایه [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 20-31]

ب

 • برزگر، الهه مبانی روش‌شناختی تدوین استانداردهای حسابداری [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 16-27]
 • برزگری خانقاه، جمال مروی بر مطالعات و مفاهیم تقلب در حسابداری و حسابرسی [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 58-73]
 • برزیده، فر خ بررسی فرضیه ثبات کارکردی در بورس اوراق بهادار تهران؛ مورد اجزاء مستمر و غیر مستمر [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 44-57]
 • بنایی قدیم، رحیم عوامل موثر بر افشای اختیاری اطلاعات (تئوریها و کاربردها) [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 32-43]
 • بهارمقدم، مهدی حسابداری منابع انسانی به عنوان ارزشمند ترین دارایی یک سازمان [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 32-43]

پ

 • پهلوان، سمیرا بررسی رابطه بین شفافیت سود و هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 28-43]

ت

 • تقوی مقدم، علی بررسی موانع پیاده‌سازی کارت ارزیابی متوازن (BSC) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه حسابداران [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 54-73]

ج

 • جامعی، رضا بررسی تأثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر تصمیم‌گیری مدیران (مطالعه موردی: بانک‌های تجاری کرمانشاه) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 58-73]
 • جان افزایی، نصراله بررسی سیستم‌های حسابداری قیمت تمام‌شده در شرکت‌های دولتی ایران [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 74-83]
 • جوادی، فرشته ارزیابی کارایی شرکت‏های دولتی خصوصی شده در ایران، قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوصی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(DEA) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 72-85]

چ

 • چالاکی، پری حسابداری قضایی و نقش آن در پیشگیری و کشف تقلب [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 44-57]

ح

 • حرآبادی فراهانی، حسین بررسی اهمیت به کارگیری سیستم کنترل‌هایداخلی بر اساس چارچوب کوزو [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 58-71]
 • حیدرپور، فرزانه تاثیرمدیریت سود بررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 44-57]
 • حیدری، زهره بررسی تاثیر استاندارهای 30 و 31 حسابداری بر معیارهای ارزیابی عملکرد و ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 84-95]

خ

 • خادمی، ساسان حسابداری منابع انسانی به عنوان ارزشمند ترین دارایی یک سازمان [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 32-43]
 • خدادادی، ولی عوامل موثر بر افشای اختیاری اطلاعات (تئوریها و کاربردها) [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 32-43]
 • خلیلیان موحد، سمیه رویکرد ریسک تجاری؛ رویکردی نوین جهت افزایش کیفیت حسابرسی [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 84-94]
 • خواجوی، شکراله نگاهی به الگوریتم بهینه‌سازی توده ‌ذرات در بازار سرمایه [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 20-31]

د

 • درویشی، نسرین بررسی تأثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر تصمیم‌گیری مدیران (مطالعه موردی: بانک‌های تجاری کرمانشاه) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 58-73]

س

 • ساری، محمدعلی الگوهای نظری طبقه‌‌بندی اطلاعات در صورت جریان وجوه نقد مقایسه تطبیقی ارائه صورت جریان وجوه نقد براساس استانداردهای حسابداری کشورهای مختلف [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 86-95]
 • ستایش، محمد حسین مدل ارزش گذاری مازاد تمیز و اهمیت اقلام مازاد کثیف [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 16-31]
 • سلیمانی مارشک، مجتبی رویکرد ریسک تجاری؛ رویکردی نوین جهت افزایش کیفیت حسابرسی [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 84-94]
 • سهرابی، نرگس پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش انقباضی LASSO [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 40-53]
 • سید صالحیان، مریم السادات بررسی اهمیت به کارگیری سیستم کنترل‌هایداخلی بر اساس چارچوب کوزو [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 58-71]
 • سیدنژاد فهیم، سیدرضا پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش انقباضی LASSO [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 40-53]

ش

 • شرف دوست، فاطمه مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی و هزینه نمایندگی [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 16-31]
 • شهریاری، علیرضا بررسی فرضیه ثبات کارکردی در بورس اوراق بهادار تهران؛ مورد اجزاء مستمر و غیر مستمر [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 44-57]

ص

 • صالحی، مهدی مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی و هزینه نمایندگی [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 16-31]
 • صراف، فاطمه بررسی اهمیت به کارگیری سیستم کنترل‌هایداخلی بر اساس چارچوب کوزو [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 58-71]

ط

 • طالب نیا، قدرت اله بررسی رابطه بین شفافیت سود و هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 28-43]
 • طاهروردی، مجید تاثیرمدیریت سود بررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 44-57]

غ

 • غلامرضایی، محسن فرآیند ارزیابی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در رویکردی یکپارچه با حسابرسی مالی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 88-100]

ف

 • فاضل یزدی، علی بررسی تاثیر استاندارهای 30 و 31 حسابداری بر معیارهای ارزیابی عملکرد و ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 84-95]
 • فدائی نژاد، محمد اسماعیل اثرگذاری عوامل رفتاری و انعکاس سوگیری‌ دیرپذیری در رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 4-15]
 • فرمانبردار، مریم مسئولیت اجتماعی و تاثیر آن بر اعتبار شرکت ها [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 4-15]

ق

 • قادری، بهمن حسابداری قضایی و نقش آن در پیشگیری و کشف تقلب [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 44-57]

گ

 • گراوند، محمد همگرایی بین المللی و پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 74-83]
 • گوران حیدری، سید فرهاد حسابداری مدیریت اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 32-39]

م

 • مافی، منصور فرآیند ارزیابی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در رویکردی یکپارچه با حسابرسی مالی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 88-100]
 • مایلی، محمد رضا اثرگذاری عوامل رفتاری و انعکاس سوگیری‌ دیرپذیری در رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 4-15]
 • مجتهدزاده، ویدا کیفیت سود و ویژگی های آن از دو منظر مباشرت و ارزشیابی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 4-19]
 • محمد حسن زاده، سهیل بررسی اهمیت به کارگیری سیستم کنترل‌هایداخلی بر اساس چارچوب کوزو [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 58-71]
 • ملکیان، اسفندیار نوآوری در حسابداری دولتی و تئوری انتشار [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 4-15]
 • مهدوی، سهیلا ارزیابی کارایی شرکت‏های دولتی خصوصی شده در ایران، قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوصی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(DEA) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 72-85]
 • مهدوی، غلامحسین مبانی روش‌شناختی تدوین استانداردهای حسابداری [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 16-27]
 • موسوی بیوکی، فاطمه السادات مروی بر مطالعات و مفاهیم تقلب در حسابداری و حسابرسی [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 58-73]
 • موسوی شیری، محمود مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی و هزینه نمایندگی [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 16-31]
 • موقری، هادی پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش انقباضی LASSO [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 40-53]

ن

 • نیک بخت، محمد رضا بررسی سیستم‌های حسابداری قیمت تمام‌شده در شرکت‌های دولتی ایران [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 74-83]

و

 • واحدیان، میثم بررسی موانع پیاده‌سازی کارت ارزیابی متوازن (BSC) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه حسابداران [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 54-73]
 • وحدانی، محمد نوآوری در حسابداری دولتی و تئوری انتشار [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 4-15]

ه