دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

رابطه بین افشای پایداری شرکت و ریسک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

مهدیه علیشاهی بجستانی؛ سیداحمد خلیفه سلطانی


بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و ضعف مدیریتی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

امیر غفوریان شاگردی؛ سید محمد وزیری؛ محمد سجاد غفوریان شاگردی


تدوین و تهیه نظام نامه راهبری شرکتی (مطالعه موردی شرکت گاز هرمزگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

حسین نورانی؛ اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد؛ مجتبی صفی پور افشار؛ بهمن بازگیر؛ عقیل زیباپور


تاثیر محافظه کاری اجتماعی مدیران بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی محافظه کاری حسابداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

مهدی بذرافشان کوجل؛ داود یوسفوند؛ قاسم رکابدار


حسابدار ی به مثابه دین و مذهب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

پیام نوری دوآبی؛ قدرت اله طالب نیا


شناسایی مولفه ها و عوامل موثر بر انتقال دانش IFRS با تاکید بر محتوای دانش، بازیگران دانش و فاصله سازمانی بین آنها با روش تحلیل تم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

هادی همدم؛ مهدی زینالی؛ یونس بادآور نهندی؛ احمد محمدی


تمرکز مشتری و ریسک سقوط قیمت سهام: شواهدی از شرکت‌های ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

مهدی صفری گرایلی


تأثیر بازده سهام و عملکرد مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

فاطمه صراف؛ فاطمه بشارت پور؛ محمدامین علی اکبری؛ رویا پرتوی


بررسی رابطه بین چسبندگی موجودی‌ها و عملکرد شرکت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

سلمان بیک بشرویه؛ زهرا طاهری


علم‌سنجی پژوهش‌های کارایی سرمایه‌گذاری در ایران (مطالعه هم‌رخدادی واژگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

امیر دولت خواه؛ سیدعلی واعظ؛ مهدی بصیرت


ادغام و بهبود شاخص های مدیریت ریسک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

زینب خلیل ارجمندی؛ مسعود طاهری نیا؛ اعظم احمدیان؛ احمد سرلک


بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی بر ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

روشنک خدابخش؛ الهام اشعری


تأثیر روابط بین تأمین‌کننده و مشتری بر برگشت‌پذیری ساختار سرمایه با نقش تعدیلگر عدم قطعیت بنیادین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

صدیقه تازیکی؛ علی خوزین؛ منصور گرکز؛ علیرضا معطوفی