کلیدواژه‌ها = حسابرسی
حساب‌های دریافتنی: شبیه‌سازی روند حسابرسی

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 79-96

محمود لاری دشت بیاض؛ جعفر احمدپور


رابطه‌ داده‌های حجیم با تقلب در حسابداری

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 5-12

رضوان حجازی؛ مصطفی بیات


حسابرسی مسئولیت اجتماعی

دوره 6، شماره 23، مهر 1396، صفحه 65-78

سید علی حسینی؛ مریم فرخنده دیسفانی


بررسی آئین رفتار حرفه ای حسابرسان از دیدگاه قرآن

دوره 6، شماره 22، تیر 1396، صفحه 4-13

رضوان حجازی؛ علی اصغر فرج زاده؛ اکبر کنعانی


عوامل موثر بر استفاده حسابرسان از کامپیوتر

دوره 5، شماره 20، دی 1395، صفحه 88-103

تابنده صالحی


سو گیری‌های شناختی در قضاوت حرفه‌ای حسابرسی

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 74-87

ابراهیم ابراهیمی؛ حجت اسماعیل زاده


مدیریت سود، انگیزه‌ها و راه‌کارها

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 124-140

شهلا ابراهیمی؛ مهرداد ابراهیمی