کلیدواژه‌ها = حاکمیت شرکتی
تأثیر بازده سهام و عملکرد مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

فاطمه صراف؛ فاطمه بشارت پور؛ محمدامین علی اکبری؛ رویا پرتوی


تأثیر بازده سهام و عملکرد مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 21-36

فاطمه صراف؛ فاطمه بشارت پور؛ محمدامین علی اکبری؛ رویا پرتوی


سیستم اطلاعات حسابداری وحاکمیت شرکتی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 5-22

رضا جامعی؛ آرزو لطفی


نقش و اهمیت کمیته‌های حسابرسی، پاداش و معرفی در هیئت‌مدیره شرکت‌ها

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 47-64

حسن یزدی فر؛ سارا محمدی سه دران


بررسی عوامل مؤثر بر عدم دستکاری سود توسط مدیریت

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 59-74

عبدالکریم مقدم؛ احسان قدردان


بررسی حاکمیت شرکتی و پاسخگویی با تاکید بر آیات قرآن

دوره 6، شماره 21، فروردین 1396، صفحه 66-85

فاطمه صراف؛ مهسا محمدی


تاثیرمدیریت سود بررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود

دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 44-57

فرزانه حیدرپور؛ مجید طاهروردی


ارائه مدلی تجربی برای پیاده‌سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران

دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 80-101

محمد علی باقرپور ولاشانی؛ مصطفی جهانبانی؛ سمیه ظفرزاده


مدیریت سود، انگیزه‌ها و راه‌کارها

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 124-140

شهلا ابراهیمی؛ مهرداد ابراهیمی