کلیدواژه‌ها = آیین رفتار حرفه ای
رفتار اخلاقی حسابداران تفاوت های بین عقاید و عمل

دوره 6، شماره 22، تیر 1396، صفحه 50-69

محمود لاری دشت بیاض؛ حمید خادم؛ امین رستمی؛ عباس لاری دشت بیاض