کلیدواژه‌ها = تئوری نمایندگی
علل و پیامدهای خرید اظهارنظر حسابرس

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 5-26

حسین فخاری؛ اسماعیل امیری


تئوری نمایندگی و جرایم مالی

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 37-52

حسن همتی؛ محمد علی دهستانی؛ علی فاضل یزدی


بررسی تأثیر ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 39-52

فرزانه نصیرزاده؛ جواد اورادی؛ جواد رجبعلی زاده


بررسی نظری اهمیت و دلایل گزارشگری کاهش ارزش داراییها

دوره 6، شماره 23، مهر 1396، صفحه 5-16

سید حسین سجادی؛ رحیم بنایی قدیم


تئوری نمایندگی، شکل قرارداد پاداش و مدل های چند دوره ای نمایندگی

دوره 6، شماره 22، تیر 1396، صفحه 82-97

مهدی فیل سرائی؛ حجت اله آتشی گلستان


بررسی حاکمیت شرکتی و پاسخگویی با تاکید بر آیات قرآن

دوره 6، شماره 21، فروردین 1396، صفحه 66-85

فاطمه صراف؛ مهسا محمدی


عوامل موثر بر افشای اختیاری اطلاعات (تئوریها و کاربردها)

دوره 4، شماره 16، دی 1395، صفحه 32-43

ولی خدادادی؛ رحیم بنایی قدیم


تئوری نمایندگی، قراردادهای انگیزشی و معیارهای اندازه‌گیری عملکرد

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 84-99

مهدی فیل سرائی؛ حجت اله آتشی گلستانی


مروری جامع بر تئوری‌های سیاست تقسیم سود

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 22-35

حسین اعتمادی؛ محمد اسمعیلی کجانی


حسابداری مدیریت و نظام راهبری شرکتی

دوره 3، شماره 10، تیر 1393، صفحه 4-21

حمید رضا وکیلی فرد؛ سید احمد موسوی؛ فرشاد سلیم