کلیدواژه‌ها = حسابداری مدیریت
چارچوبی مفهومی برای آموزش حسابداری مدیریت

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 95-114

مهدی صفری گرایلی؛ مصطفی آقابیگی نصراله آبادی


تئوری نمایندگی، شکل قرارداد پاداش و مدل های چند دوره ای نمایندگی

دوره 6، شماره 22، تیر 1396، صفحه 82-97

مهدی فیل سرائی؛ حجت اله آتشی گلستان


بررسی کاربرد پژوهش های اقدامی در حسابداری

دوره 5، شماره 19، مهر 1395، صفحه 4-23

سید روح اله موسوی نژاد؛ محمد نمازی


تئوری نمایندگی، قراردادهای انگیزشی و معیارهای اندازه‌گیری عملکرد

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 84-99

مهدی فیل سرائی؛ حجت اله آتشی گلستانی


حسابداری مدیریت اسلامی

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 32-39

سید فرهاد گوران حیدری؛ محمود همت فر


بررسی عوامل ناکامی تحقیقات تجربی در حسابداری مدیریت

دوره 2، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 58-69

احمد خدامی پور؛ سید رسول حسینی


تحقیقات حسابداری مدیریت؛ با تاکید بر روش تحقیق کیفی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 4-19

علی ثقفی؛ قدرت اله برزگر