کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
طراحی و اعتبار سنجی الگوی بررسی نقش سوگیری شناختی مدیران بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 27-44

بهاره جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید؛ کیوان کاکابرایی


عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری: از تئوری تا عمل

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 74-91

شهناز مشایخ؛ سیده سمانه شاهرخی؛ نازنین بشیری منش