نویسنده = محسن دستگیر
مروری جامع بر مدیریت سود (بخش دوم)

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 4-19

محسن دستگیر؛ سید احسان حسینی


مروری جامع بر مدیریت سود (بخش اول)

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 4-19

محسن دستگیر؛ سید احسان حسینی