نویسنده = سید علی حسینی
مبانی نظری خوش‌بینی مدیران و اندازه‌گیری آن

دوره 9، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 5-24

سید علی حسینی؛ مهین خوئینی


حسابرسی مسئولیت اجتماعی

دوره 6، شماره 23، مهر 1396، صفحه 65-78

سید علی حسینی؛ مریم فرخنده دیسفانی