نویسنده = زهرا پورزمانی
تاثیر رهبری تحول گرا بر قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش حسابرسان

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 23-40

سیروس ظریف راد؛ زهرا پورزمانی؛ آزیتا جهانشاد


تاثیر سرمایه در گردش بر سودآوری در کسب و کار

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 93-104

هادی عرشیان نژاد؛ زهرا پورزمانی؛ آزیتا جهانشاد