دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، بهار 1400 
1. عوامل مؤثر بر خطاهای حافظه در قضاوت و تصمیم‌گیری

صفحه 5-24

فرخ برزیده؛ جعفر باباجانی؛ احمد عبداللهی


5. مروری جامع بر معیار های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد مالی

صفحه 73-94

حبیب اله نخعی؛ مصطفی یعقوبی؛ سعیده حیدرزاده


6. چارچوبی مفهومی برای آموزش حسابداری مدیریت

صفحه 95-114

مهدی صفری گرایلی؛ مصطفی آقابیگی نصراله آبادی