دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، فروردین 1400 
عوامل مؤثر بر خطاهای حافظه در قضاوت و تصمیم‌گیری

صفحه 5-24

فرخ برزیده؛ جعفر باباجانی؛ احمد عبداللهی


چارچوبی مفهومی برای آموزش حسابداری مدیریت

صفحه 95-114

مهدی صفری گرایلی؛ مصطفی آقابیگی نصراله آبادی