دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، پاییز 1399 
4. ترکیب هیئت‌مدیره، گذار به دوران جدید

صفحه 49-58

محمدرضا شورورزی؛ حسین شریفی مندی