دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1391 
9. مدیریت سود، انگیزه‌ها و راه‌کارها

صفحه 124-140

شهلا ابراهیمی؛ مهرداد ابراهیمی