دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، فروردین 1392 
1. خصوصی سازی و آثار آن بر بازارهای مالی

صفحه 4-19

ویدا مجتهدزاده؛ حمیده اثنی عشری