دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، پاییز 1393 
1. کیفیت سود و وضعیت مالی شرکت ها

صفحه 4-19

غلامرضا کردستانی؛ رشید تاتلی