دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، دی 1395 
2. مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی و هزینه نمایندگی

صفحه 16-31

محمود موسوی شیری؛ مهدی صالحی؛ فاطمه شرف دوست


5. مروی بر مطالعات و مفاهیم تقلب در حسابداری و حسابرسی

صفحه 58-73

فاطمه السادات موسوی بیوکی؛ جمال برزگری خانقاه