دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، پاییز 1394 
5. بررسی اهمیت به کارگیری سیستم کنترل‌هایداخلی بر اساس چارچوب کوزو

صفحه 58-71

فاطمه صراف؛ سهیل محمد حسن زاده؛ حسین حرآبادی فراهانی؛ مریم السادات سید صالحیان