دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، تابستان 1398 
2. پیش نیازهای رفتارهای غیر اخلاقی در شرکتها: ویژگی‌های پیروان همدست

صفحه 21-38

غلامرضا سلیمانی امیری؛ زهرا معصومی بیلندی


3. ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک سهام

صفحه 39-54

یونس بادآور نهندی؛ رسول برادران حسن زاده