دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، تابستان 1398 
3. ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک سهام

صفحه 39-54

یونس بادآور نهندی؛ رسول برادران حسن زاده؛ کبری بابائی