دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، فروردین 1398 
3. تئوری نمایندگی و جرایم مالی

صفحه 37-52

حسن همتی؛ محمد علی دهستانی؛ علی فاضل یزدی


7. عوامل مؤثر بر اثربخشی چک‌لیست‌های حسابرسی

صفحه 103-120

ابراهیم محمدی؛ مصطفی کاظم نژاد؛ بهزاد سلطان‌کریمی