دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، تابستان 1397 
1. ارتباط ارزشی و اطلاعات حسابداری

صفحه 5-16

حسین اعتمادی؛ ساسان بابایی


2. بررسی تأثیر ساختار سررسید بدهی بر محافظه‌کاری حسابداری

صفحه 17-30

صابر شعری آناقیز؛ مسعود حسنی القار


3. تاثیر توانایی مدیریت و رقابت در بازار محصول بر چسبندگی هزینه‌ها

صفحه 31-44

سید عباس هاشمی؛ مریم اصغری؛ سحر صدری زاده


7. تاثیر سرمایه در گردش بر سودآوری در کسب و کار

صفحه 93-104

هادی عرشیان نژاد؛ زهرا پورزمانی؛ آزیتا جهانشاد