دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، فروردین 1397 
4. کنترل های داخلی، حلقه پیوسته زنجیره گزارشگری مالی

صفحه 49-70

حسن همتی؛ ناصر پرتوی؛ مجتبی ابراهیمی رومنجان؛ احمد مخمل باف


5. راهکارهای اسلامی برای مدیریت سود

صفحه 71-86

یحیی کامیبای؛ محسن حسن نتاج کردی